Ubezpieczenia majątkowe i OC

Ubezpieczenia majątkowe pozwalają nam zabezpieczyć majątek na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek zdarzeń losowych. Wśród tych ubezpieczeń można wymienić w szczególności:

 • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk tzw. „all risk” co oznacza, że ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane wszystkimi nagłymi, przypadkowymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi z wyjątkiem tych, które zostały jednoznacznie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – przedmiotem ubezpieczenia jest wszelkiego rodzaju mienie ubezpieczonego będącego jego własnością lub znajdującego się w jego posiadaniu, które może ulec uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie wskutek zdarzeń które wystąpiły w sposób nagły, przypadkowy i nieprzewidziany tj.: pożar, uderzenie pioruna, huragan, nawałnica, gradobicie i inne zdarzenia zdefiniowane w umowie.
 • Ubezpieczenie od kradzieży i rabunku – tutaj również przedmiotem ubezpieczenia jest wszelkiego rodzaju mienie ubezpieczonego takie jak np.: maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, wartości pieniężne, mienie osób trzecich. Za kradzież z włamaniem uważa się szeroko pojmowane dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia.
 • Ubezpieczenie OC - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni w sytuacji gdy wyrządzona zostanie przez ubezpieczonego szkoda osobie trzeciej. W takim przypadku chroniony jest interes ubezpieczonego oraz osoby poszkodowanej. Przykładem mogą być ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, OC z tytułu wykonywania zawodu, OC za produkt, OC przewoźnika.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółki (ubezpieczenie D&O) - pokrywa straty finansowe wyrządzone przez członków zarządu powstałe w wyniku nieprawidłowego zarządzania spółką. Ubezpieczenie D&O rekompensuje straty finansowe, które mogą wynikać z nienależytego wykonania obowiązków przez władze spółki (np. podjęcie błędnej decyzji), jak i zaniechania wykonania czynności (brak podjęcia decyzji). Ubezpieczenie jest aktywne zarówno w przypadku naruszenia ogólnych przepisów prawa, jak i statutu spółki. Ubezpieczone są szkody wyrządzone spółce oraz osobom trzecim, w tym akcjonariuszom/udziałowcom. Ubezpieczenie pokrywa koszty obrony prawnej wraz z kosztami procesowymi, także w przypadku zarzutu o działanie na szkodę spółki. Polisa D&O zapewnia ochronę prawną także w przypadku bezpodstawnych czy „dyskusyjnych” roszczeń.

Kontakt

Klauzule informacyjne dla osób wypełniających formularz kontaktowy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gardia Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Jana Pawła II nr 2, NIP: 631-12-08-102, REGON: 273039269.
 2. Gardia Broker Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się elektronicznie na adres: iod@gardiabroker.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty handlowej. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 6. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Niezależnie od powyższego Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych oraz wyrażenie zgód na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (oraz wykorzystanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych jak np. telefon lub komputer) jest wprawdzie dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem koniecznym do kontaktu z Panią/Panem oraz przedstawieniem oferty.
 9. Decyzje dotyczące kontaktu oraz przedstawienia oferty nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, tj. do krajów działających poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.